Ogłoszenie

Wyciąg z regulaminu sprzedaży ruchomości dużej wartości z wolnej ręki w konkursie ofert

~~Sygnatura akt: XIV  GUp 3/14

Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w formie konkursu ofert
ruchomości dużej wartości wchodzących w skład masy upadłości
Art-Dom M.M. Zielińscy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi

§1
1. Na podstawie art. 326 ustęp 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. z dnia 5 lutego 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 233) syndyk masy upadłości Art-Dom M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, przeprowadzi konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości dużej wartości wchodzących w skład masy upadłości.
2. Konkurs ofert ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników majątkowych masy upadłości wymienionych w § 1 ust. 1 i będzie przeprowadzony po wcześniejszym zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie, które podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie zaproszenia do składania pisemnych ofert przynajmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i w internecie oraz wywieszeniu ogłoszeniaw siedzibie upadłej spółki.
§ 2
1. Miejscem konkursu ofert i przyszłej sprzedaży jest siedziba upadłej spółki lub inne miejsce wskazane przez syndyka w ogłoszeniu o sprzedaży.
2. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
§3
1. Przedmiot sprzedaży określa każdorazowo sędzia - komisarz w postanowieniu o zezwoleniu na sprzedaż z wolnej ręki w formie konkursu ofert.
2. Cenę wywoławczą określa każdorazowo sędzia - komisarz w postanowieniu o zezwoleniu na sprzedaż z wolnej ręki w formie konkursu ofert.
§ 4
1. Ogłoszenie o sprzedaży dokonuje syndyk i podaje do publicznej wiadomości poprzez zaproszenie do składania ofert pisemnych. Ogłoszenie ukaże się w o zasięgu ogólnokrajowym, i w internecie oraz zostanie wywieszone w siedzibie upadłej spółki. Termin rozpoznania ofert zostanie wyznaczony w ten sposób, aby pomiędzy datą obwieszczenia, a terminem otwarcia ofert upłynął co najmniej tydzień.
2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
• określenie przedmiotu sprzedaży;
• cenę wywoławczą wysokość wadium oraz termin i sposób jego wniesienia;
• zaproszenie do udziału w konkursie i składania pisemnych ofert;
• termin, miejsce i sposób składania ofert;
• termin przeprowadzenia konkursu;
• informację o miejscu wyłożenia do wglądu regulaminu sprzedaży;
• wskazówki o możliwości uzyskania informacji na temat przedmiotu sprzedaży;
§5
1. W konkursie jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
• syndyk, sędzia- komisarz, ich małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaty
w tej samej linii lub stopniu;
• upadły, osoby reprezentujące upadłego, ich małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo;
• członkowie komisji konkursowej, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo;
• osoby występujące przy konkursie w charakterze urzędowym.
2. Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie w terminie podanym przez syndyka w ogłoszeniu na adres podany w ogłoszeniu o sprzedaży z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu ( w miejsce kropek wpisujemy przedmiot sprzedaży); decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
3. Składający ofertę powinien, pod rygorem odmowy przyjęcia oferty, wpłacić wadium wysokości 10% ceny wywoławczej na konto upadłego podane w ogłoszeniu o konkursie.
§ 6
Oferty mogą być składane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
§7
Pisemne oferty powinny zawierać:
1. firmę i siedzibę ( osoby fizyczne - imię, nazwisko i adres zamieszkania ) oferenta;
2. proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia,
3. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto upadłego podane w ogłoszeniu;
4. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń;
5. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży;
6. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;
7. dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny;
8. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego, podmiotu, przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji;
9. w przypadku złożenia wspólnej oferty należy podać dane wszystkich osób składających ofertę, określić rodzaj współwłasności, a przy współwłasności ułamkowej również wysokość udziału we współwłasności. 
§ 8
1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz do złożenia oświadczeń wymaganych niniejszym regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym.
2. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
§9
Oferty, które nie spełniają warunków określonych w paragrafie poprzedzającym lub które wpłynęły po dniu przyjmowania ofert określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
§10
1. Konkurs przeprowadza syndyk.
2. Syndyk może powołać komisję konkursową, której przysługują wyłącznie uprawnienia doradcze i opiniujące.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane w stosownym zarządzeniu syndyka masy upadłości o powołaniu komisji konkursowej, w szczególności upadły (jeżeli wyrazi zgodę), główny księgowy.
§ 11
1. Jawnego otwarcia ofert dokona syndyk przy udziale komisji konkursowej, jeżeli zostanie powołana, w dniu określonym w ogłoszeniu.
2. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia konkursu ofert.
§12
1. Po rozpatrzeniu ofert i szczegółowej ich analizie syndyk wybiera najbardziej korzystną z ofert bądź ustala, że żadna z ofert nie została przyjęta.
2. Przy wyborze oferty syndyk kieruje się wysokością zaoferowanej ceny, warunkami jej płatności.
3. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokół, podając w nim rozstrzygnięcie konkursu. Protokół podpisują obecni.
4. Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
§13
1. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert, tj. wtedy, gdy zaoferowane ceny zapłaty nie różnią się swą wysokością od siebie więcej niż o 10 % ceny wywołania, a dokonanie wyboru
w ocenie syndyka jest utrudnione, syndyk może prowadzić dodatkowe negocjacje dotyczące ceny ze składającymi je oferentami.
2. Negocjacje prowadzi syndyk.
3. Kolejne ceny sprzedaży proponowane w trakcie negocjacji muszą być wyższe od poprzedniej o co najmniej 1 % ceny wywoławczej lub wielokrotność tej kwoty.
4. Przebieg negocjacji stwierdza się protokołem, który podpisują obecni.
§14
1. O wynikach konkursu syndyk zawiadamia wszystkich oferentów.
2. Syndyk ustala termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadamia niezwłocznie o tym terminie oferenta, który wygrał konkurs.
§15
1. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
2. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi w terminie 10 dni od dnia otwarcia i rozpoznania ofert.
3. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.
§16
Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
§17
Z dniem zawarcia umowy sprzedaży na nabywcę przechodzą pożytki i zobowiązania związane z przedmiotem sprzedaży.
§18
Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
§19
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży i odbioru rzeczy obciążają nabywcę.
§21
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. z dnia 5 lutego 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 233) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Opcje

Zdjęcia